top of page

價目表

男子與計算器

                   鋁窗檢查價目表

一.公眾鋁窗申報證書收費


項目         內容                      數量         金額(港元)     

1.       公眾鋁窗免費檢查                        免費

2.       檢查但不需要維修的

          公眾鋁窗向屋宇署

          申報MW1委任證書

          及MW2A安全證書       每層         $100

3.       檢查而且維修的

          公眾鋁窗向屋宇署

          申報MW1委任證書

          及MW05完工證書

          及MW3安全證書          每層         $100

                                                           

二.住宅申報證書收費 


項目              內容              數量          金額(港元)    

1.       每戶業主鋁窗檢查                         免費

2.       檢查而且不用維修

          的鋁窗向屋宇署

          申報MW1委任         每戶             $300

          證書及MW2A

          安全證書 

3.       檢查而且維修的

          鋁窗向屋宇署申報

          MW1委任證書及

          MW05完工證書及

          MW3安全證書         每戶             $300

                                                           

三.報價表
 

項目(12吋以上,每大2吋加$30)                                                                        單位    原價   優惠價

 

1. (MW1委任證書);

2.(MW2A檢驗/不需要維修證書)                                                                          每戶 $2000   $300

3. (MW05維修完工證書);

4. (MW3鋁窗安全證書)                                                                                       每戶  $2000   $300

更換窗鉸,每扇2只至8至12吋(連不鏽鋼拉釘)                                                 每扇   $250    $190

更換開關手制,上下                                                                                           每扇   $140     $80

更換開關七子制                                                                                                   每扇   $140     $80

更換抗老化活動窗膠條                                                                                       每扇    $180   $100

更換抗老化窗框內膠條                                                                                        每扇    $200   $150

bottom of page